Adatvédelem

I. Adatvédelem bevezetés

 
1.) COROM Investment Co.   (Seychelles, Global Gateway 8 Rue De La Perle, Providence Mahe, 2001)   (továbbiakban: Adatkezelő) által működtetett weboldalak üzemeltetője és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. A jelen Adatvédelmi szabályzat céljaira a Corom.net és hozzá tartozó katalógusok, weboldalak, portálok a továbbiakban magában foglalják a COROM Investment Co.   (Seychelles, Global Gateway 8 Rue De La Perle, Providence Mahe, 2001; a továbbiakban: Szolgáltató) -t, mint adatkezelőt.
 
2.) A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok előírásainak-, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat szem előtt tartásával - az alábbiak szerint állapítja meg.
 
3.) Az adatkezelő tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat. Személyes adat bármely, az érintettel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, mely nem minősül közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.
 
 
 
II. Az adatkezelés általános szabályai
 
1.) Az adatkezelés célja:
Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a.) a hirdető ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A hirdető ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő, színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett).
b.) Az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.
c.) Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.
 
2.) A kezelt adatok köre:
Az adatkezelő  szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az adatkezelő  az alábbi személyes adatokat kéri megadni: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, web cím, postai cím, telefon, mobil, fax és egyéb internetes elérhetőségek. Az Adatkezelő a felhasználónak az általa megadott adatait: a nevét, e-mail címét, webcímét, postai címét, telefonszámait, fax és egyéb internetes elérhetőségeit kezeli.
 
3.) Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.
 
 
 
4.) Felelősség
Az adatkezelő  a Felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az adatkezelő   tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az adatkezelőnek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében. Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.
5.) Adatfeldolgozó
 
Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.
 
6.) Adatbiztonság
 
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat az adatkezelő  harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.